หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551

หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ อัศจรรย์กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551

 

อีกครั้งหนึ่ง ที่ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ฯ ได้พร้อมใจกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศ และที่มาจากต่างประเทศ ร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ 124 ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฯ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ครั้งนี้ นับเป็นองค์ที่ 4 เพื่อนำไปประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่สถานที่ที่ท่านบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อ สถานที่อุปสมบท สถานที่ที่ท่านบรรลุธรรม สถานที่ที่ท่านเผยแผ่ธรรมเป็นครั้งแรก และสถานที่ที่ปักหลักวิชชาธรรมกาย รวม 6 องค์ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ไปค้นวิชชาธรรมกายย้อนกลับมาให้พวกเรา หลังจากที่ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมานับพันปี

 

พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

ถ้าเรามองวันเกิดของท่านเป็นเหมือนวันเกิดของคนทั่วไป วันนั้นก็คงจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่ถ้ามองว่าเป็นวันเกิดของท่านผู้ที่ไปค้นวิชชาสำหรับมาแก้ไขสัตวโลก ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ให้พ้นจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ไม่มีใครจะคาดเดา หรือทราบล่วงหน้าได้ว่า บุคคลผู้เป็นมงคลแก่โลกอย่างยิ่ง ได้มาอุบัติขึ้นในแผ่นดินไทยของเราแล้ว เนื่องจากพวกเราที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ไม่ว่าจะมีความรู้ทางโลก มีความรู้ทางธรรมมากมายเพียงใด ก็คงจะทราบกันดีว่า เมื่อได้ลงมือศึกษาพระไตรปิฎกจะพบว่า แม้ศึกษาจนกระทั่งแตกฉาน แต่การจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในภาคปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะว่าคำพูดแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้น ล้วนเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้ง มีความหมายได้หลายนัย หากเอาความรู้ของเราที่มีอยู่ไปวินิจฉัย แล้วนำมาปฏิบัติ ก็ยากที่จะบังเกิดผลได้

แต่ด้วยความทุ่มเทของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เราจึงมีวันนี้ วันที่เราขจัดความไม่รู้ภายในตัวเองออกได้ด้วยวิถีแห่งธรรมปฏิบัติ จากแนวการปฏิบัติของท่าน เพราะปัจจุบันแม้จะมีนวัตกรรมล้ำยุคมากมายเพียงไร แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดที่สามารถขจัดความมืดบอดของอวิชชา และนำพามนุษยชาติทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏไปได้ แต่นับเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาติ ที่พระ มงคลเทพมุนีได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด ด้วยคำสอนที่ว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เบื้องต้นจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน นับเป็นการค้นพบสรณะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐที่สุดของชาวโลก ที่จะนำพามนุษย์ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งอวิชชา สามารถเอาชนะความโลภ ความโกรธ ความหลง และมุ่งตรงสู่เป้าหมาย คือ พระนิพพาน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้อย่างแท้จริง

“ทองคำ” ซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์และสูงส่ง จึงคู่ควรกับการที่จะนำของที่ทุกคนสมมุตว่าเป็นสิ่งสูงส่งมาหล่อบุคคลอันเป็นผู้สูงส่งและบริสุทธิ์ ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอันไม่มีประมาณ เมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน จะก่อเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของท่าน จนกระทั่งสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายใน ไปอีกนานนับพันปีได้

 

รูปเหมือนทองคำบริสุทธิ์ องค์แรก ขนาด 1 ตัน

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

อานิสงส์การหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

  1. เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ได้พบเจอแต่บันฑิตและกัลยาณมิตร
  2. ได้บังเกิดในปฏิรูปเทศ ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทุกชาติ
  3. เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งไมมีที่สิ้นสุด สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้
  4. เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวเพราะความกตัญญู
  5. เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่รัก เคารพ เกรงใจ ของคนทั้งหลาย
  6. เป็นผู้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
  7. สามารถเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกชาติด้วยวิชชาธรรมกาย
  8. ได้เข้าถึงพระธรรมกาย และวิชชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติ ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม ฯลฯ

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด 124 ปี พระมงคลเทพมุนี

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า  
08:30 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09:30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10:45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหาร
พิธีภาคบ่าย  
12.15 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.50 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระมงคลเทพมุนี”
14.30 น. พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
15.30 น. ถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
16.30 น. พื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
16.30 น. คณะสงฆ์มอบพระของขวัญ รุ่น “รวยโคตรโคตร” แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน ทางเข้า 1 และ 5 (สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมพิธีในสภาธรรมกายสากล และสวมชุดขาวล้วนมาร่วมพิธี)
กิจกรรมภาคค่ำ  
19.15 น. โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย

 

หมายเหตุ: จากวันนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เปิดให้เข้าสักการะ 4 รอบ. ทุกวันจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ยกเว้นวันอาทิตย์ เปิด 11-12.30 น. 4 รอบคือ 9-10.30 , 12.30-14.30, 14.30-16.30, 16.30-19.00 แขก ต่างประเทศสามารถร่วมงานได้โดยรับฟังช่องสัญญาณแปล ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย โดยติดต่อขอยืมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณได้ที่ เสา C18 สภาธรรมกายสากล

 

ประมวลภาพ พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

บทความอื่นๆในหมวดนี้