อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อุปสมบท วันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้น การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชาวไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือ โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปีพ.ศ.2553 และปีพ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยและประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้บรรพชาอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

เป้าหมาย

1. ผู้อุปสมบทจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย จำนวน 100,000 คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด, หูหนวก, แขนขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555
 • ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555
 • เริ่มอบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
 • บำเพ็ญธุดงควัตร วันที่ 7 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2555
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 20,000 คน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555
 • ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ.2555
 • เริ่มอบรม วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

สถานที่อบรม

วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 3. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 4. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 5. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) วัดยานนาวา
 6. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
 9. พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 10. พระธรรมวโรดม (สมเกีตรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดทินกรนิมิต
 11. พระพรหมเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 12. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยาวรวิหาร
 13. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 14. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 15. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 16. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
 17. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.9) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 18. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสสฺธมฺโม ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
 19. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
 20. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 21. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
 22. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 23. พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.9) วัดชลประทานรังสฤษฎ์
 24. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
 25. พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.4) วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา
 26. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.9) วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 27. พระเทพรัตนสุทธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.5) วัดเขียนเขต จังหวัดปทุทมธานี
 28. พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 29. คณะสงฆ์จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 4. สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
 5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 1. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
 2. กระทรวงศึกษาธิการ
 3. กระทรวงมหาดไทย
 4. กระทรวงวัฒนธรรม
 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 7. จังหวัดปทุมธานี
 8. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 9. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 10. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 11. กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 12. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
 13. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 14. กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย
 15. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 16. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 17. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
 18. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
 19. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 20. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 21. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
 22. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 23. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 24. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 25. สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ
 26. V- Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
 27. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย
 28. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 29. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทุกจังหวัด
 30. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
 31. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
 2. เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 3. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วน ทั่วประเทศไทย
 4. ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิรับชมวิดีโอ

รับชมวิดีโอ ไฮไลท์ พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบวชพระ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2554

สนใจสมัครบวช ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234 และ 087-707-7771 ถึง 3 ดาวน์โหลดใบสมัคร และคำขานนาค

บทความอื่นๆในหมวดนี้