ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ตักบาตรพระฉลองพุทธชยันตี ประตูน้ำ - เซ็นทรัลเวิลด์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรพระ 22,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ แยกมักกะสัน – แยกประตูน้ำ – แยกราชประสงค์, สกายวอล์ค ชิดลม – สยาม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี เซ็นทรัลเวิล์ด เวที A กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น. สาธุชนร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
 • 06.20 น. พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4,5,6,7 วัดสัมพันธวงศ์ ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / คุณสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
 • 06.23 น. สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
 • 06.30 น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุ – สามเณร

- ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ และนำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล

- คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ

- คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านสารพุทธชยันตี

- นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

- ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน

- พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 06.50 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน

- คุณศศิธร โชคประสิทธิ์ กล่าวนำคำถวายสังฆทาน (ภาษาบาลี - ภาษาไทย)

- นพ.สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ กล่าวนำคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี)

- คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กล่าวนำคำถวายไทยธรรม (ภาษาไทย)

- คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร กล่าวนำคำอธิษฐานจิต

- ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / นำให้พร / สาธุชนรับพร – กรวดน้ำ

 • 07.30 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต

- พิธีกรกล่าวนำคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร

 • 08.30 น. เสร็จพิธี

กำหนดการตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี ถนนราชปรารภ – ประตูน้ำ เวที B กรุงเทพมหานคร

 • 05.00 น. สาธุชนร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
 • 05.40 น. พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรส ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
 • 05.50 น. สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
 • 06.00 น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุ – สามเณร

- ดร.ประกอบ จิรกิติ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับ

- ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล

 • 06.25 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน

- คุณอนันต์ อัศวโภคิน กล่าวนำคำถวายสังฆทาน (ภาษาบาลี)

- คุณบรรณพจน์ ดามาพงศ์ กล่าวนำคำถวายสังฆทาน (ภาษาไทย)

- คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวนำคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี)

- คุณไพศาล ทวีชัยถาวร กล่าวนำคำถวายไทยธรรม (ภาษาไทย)

- คุณสอง วัชรศรีโรจน์ กล่าวนำคำอธิษฐานจิต

- ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- ประธานสงฆ์นำให้พร / สาธุชนรับพร – กรวดน้ำ

 • 06.40 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต

- พิธีกรกล่าวนำคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร

 • 07.30 น. เสร็จพิธี

กำหนดการตักบาตรพระ ฉลองพุทธชยันตี ลานพารากอน เวที C กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น. สาธุชนร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนเข้านั่งประจำพื้นที่ตักบาตร
 • 06.20 น. ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
 • 06.23 น. สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
 • 06.30 น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะพระภิกษุ – สามเณร

- ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานพิธีถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

- ตัวแทนจากสยามพารากอน นำสาธุชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- พิธีกรนำ อาราธนาศีล / รับศีล

- ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน

- พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 06.50 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน

- ตัวแทนจากสยามพารากอน กล่าวนำคำถวายสังฆทาน (ภาษาบาลี - ภาษาไทย) - ตัวแทนสาธุชนถวายไทยธรรม

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / นำให้พร / สาธุชนรับพร – กรวดน้ำ

 • 07.30 น. คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต

- พิธีกรกล่าวนำคำอธิษฐานจิต / คณะสงฆ์รับบาตร / สาธุชนใส่บาตร

 • 08.30 น. เสร็จพิธี

เส้นทางปิดการจราจร: ถนนราชปรารภ บริเวณตั้งแต่แยกถนนนิคมมักกะสัน ถึงแยกประตุน้ำ ปิดการจราจรในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 08.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555 และถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกประตุน้ำ ถึงแยกราชประสงค์ ปิดการจราจรในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 09.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555 เส้นทางเลี่ยง: ใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ถนนพญาไท, ถนนศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บก.02

 

แผนผังพื้นที่จัดพิธีตักบาตร ประตูน้ำ – เซ็นทรัลเวิล์ด

 

สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-459-0777, 081-401-7572, 02-831-1000

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้