อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555

ขอเชิญชายแท้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทภาคหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234, 087-707-7771-3 หรือที่ www.dmycenter.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร และคำขานนาค

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

“สร้างพระ สร้างคน สร้างชาติ”

หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้น การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชาวไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือ โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปีพ.ศ.2553 และปีพ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้บรรพชาอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

เป้าหมาย

ผู้อุปสมบทจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย จำนวน 100,000 คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด, หูหนวก, แขนขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ด่วน...ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555

 • ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 120 วัน

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เริ่มอบรม วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

สถานที่อบรม

วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้บวช

 1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี
 2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด เป็นต้น (ผ่านการตรวจรับรองโดยแพทย์ตามเอกสาร บพ.02)
 5. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
 6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
 7. ร่างกายไม่พิการ
 8. มีคุณสมบัติผู้บวชอื่นๆ ตามกฎของมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 4. ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)

ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

 1. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
 2. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
 3. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
 4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
 5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
 6. ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน 1 ผืน
 7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ
 8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม

 1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
 2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
 3. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4
 4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
 5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
 6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

 1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
 2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการที่ปรึกษา

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
3. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
4. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
5. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) วัดยานนาวา
6. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
9. พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
10. พระธรรมวโรดม (สมเกีตรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดทินกรนิมิต
11. พระพรหมเมธี (จำนง ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
12. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) วัดสามพระยาวรวิหาร
13. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
14. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
15. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
16. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
17. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.9) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
18. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสสฺธมฺโม ป.ธ.9) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
19. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
20. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
21. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
22. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
23. พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.9) วัดชลประทานรังสฤษฎ์
24. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
25. พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.4) วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา
26. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.9) วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27. พระเทพรัตนสุทธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.5) วัดเขียนเขต จังหวัดปทุทมธานี
28. พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
29. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 4. สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
 5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

1. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงมหาดไทย 4. กระทรวงวัฒนธรรม
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. จังหวัดปทุมธานี 8. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
9. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 10. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
11. กรมกิจการพลเรือนทหารบก 12. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
13. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 14. กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย
15. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
17. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 18. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
19. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 20. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
21. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 22. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
23. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 24. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
25. สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ 26. V- Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
27. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย 28. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
29. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทุกจังหวัด 30. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
31. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
 2. เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 3. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วน ทั่วประเทศไทย
 4. ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

สนใจสมัครบวชได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234 สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสมัครด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกาย ติดต่อได้ที่ห้อง เอสพีดี 9 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ดาวน์โหลดใบสมัคร และคำขานนาค

รับชมวิดีโอ โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 1 แสนรูป พ.ศ.2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : บวชเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บทความอื่นๆในหมวดนี้