รางวัลบุคคลคุณธรรม พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

รางวัลบุคคลคุณธรรม พ.ศ.2557

รางวัลบุคคลคุณธรรม พ.ศ.2557

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานรางวัลบุคคลคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประทานรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำความดีด้านต่างๆในสังคม อาทิ ด้านศาสนา ด้านความบันเทิง และอีกหลากหลายสาขาอาชีพ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เมตตาประทานโอวาทแก่บุคคลผู้เข้ารับรางวัลและผู้ที่มาร่วมงานว่า “...ทุกคนในโลกต้องการที่จะคบคนดีเป็นมิตร สิ่งที่ทำให้คนเป็นคนดีได้นั้น คือ การรักษาศีล 5 เพราะศีล 5 ทำให้สังคมและตัวเราสงบสุข ปลอดภัย สิ่งสำคัญถ้าทุกคนรักษาศีล 5 จะไม่เบียดเบียนกัน มีความปรองดองสามัคคี จึงอยากให้ทุกคนในที่นี้รักษาศีล 5 ซึ่งขณะนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้กระจายไปทุกจังหวัด และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในอนาคตคาดว่าทุกจังหวัดจะตอบรับและนำไปปฏิบัติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ...”

โอกาสนี้ พระสงฆ์วัดพระธรรมกายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้วย โดยมีผลงานในด้านการเผยแผ่ธรรมะเป็นเวลากว่า 10 ปี ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซท์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต, พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต, พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, พระมหาวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก, พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฒิวํโส

บทความอื่นๆในหมวดนี้