การประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

การประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27

การประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27

ยพสล.ร่วมประชุมองค์กรพุทธโลก เน้นงานสาธารณกุศลช่วยเพื่อนมนุษย์

สมาคมพุทธแห่งประเทศจีน (Buddhist Association of China - BAC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ 27 และการประชุมใหญ่องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ครั้งที่ 18 ณ เมืองเบ๋าจี มณฑลซานซี เมื่อวันที่ 14 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยมีผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมกว่าพันคน จาก 40 ประเทศ

พิธีเปิดงานประชุม ณ วัดฟาเหมิน และการประชุมที่โรงแรมหวังฝู่ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ซึ่งรัฐบาลจีนมีมติเลือกมณฑลซานซี เป็นสถานที่จัดงานเพราะถือว่าเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาของประเทศจีน และมีแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมาย โดยเฉพาะเมืองซีอาน อาทิ วัดพระถังซำจั๋ง, ถ้ำลองเหมิน ที่มีรูปแกะสลักหินกว่า 100,000 รูป ทางพุทธศาสนา, วัดเส้าหลิน เป็นต้น

สำหรับหัวข้อการประชุมใหญ่ คือ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่องานสาธารณกุศล” โดยได้มีการนำเสนอผลงานของประเทศสมาชิกต่างๆในส่วนที่องค์กรพุทธได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ อาทิ เหตุการณ์สึนามิที่เมืองฟูกูชิมะญี่ปุ่น, การปกป้องมรดกโลกพุทธคยา อินเดีย เป็นต้น

ในส่วนขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย น.พ.พรชัย พิญญพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 โดยจะมีวาระการดำเนินงานไปถึงปลายปีพุทธศักราช 2559

บทความอื่นๆในหมวดนี้