คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม นี้ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จะนำคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีกว่า 1,500 รูป จาก 7 อำเภอ 163 วัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพิธีจะเริ่มในเวลา 14.30 - 16.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 โดยบทที่ใช้สวดในครั้งนี้ได้แก่ บทธรรมจักรกัปวัตนสูตร, บทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน โดยบทธรรมจักรกัปวัตนสูตรนั้นเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ส่วนบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน มีชื่อเดิมว่า “พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” ในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าสวดแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพูนภาวนาบารมี

บทความอื่นๆในหมวดนี้