พิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้

  1. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ."
  2. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ."
  3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ "พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ."
  4. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ "พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย."

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 20.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้