70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 
//www.dhammakaya.net/uploads/banners/original/th/b715.jpg

 

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

44 ปี วัดพระธรรมกาย กว่า 100 โครงการภารกิจฟื้นฟูศีลธรรม

“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี” จากมโนปณิธานดังกล่าว วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของหลวงพ่อธัมมชโย ได้มุ่งมั่นสืบสานงานพระพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาสู่โลกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผ่านโครงการต่างๆกว่า 100 โครงการ ทั้งงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในและภายนอกประเทศ งานการศึกษา งานสาธารณสงเคราะห์ และงานสาธารณูปการ

แม้กาลเวลาได้ผ่านมาถึง 44 ปีแล้ว แต่มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย ในวัย 70 ปี ยังแจ่มชัดและยังคงมุ่งมั่นอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยหวังเพียงให้มนุษยชาติทั้งหลายได้เข้าถึงสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริง ดังมโนปณิธานที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า...

“ ข้าพเจ้าจะขอสร้างบารมี โดยมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรมให้ชาวโลกมีศีล มีธรรม ปฏิบัติธรรม จนได้ดวงตาเห็นธรรม และมีพระธรรมกาย เป็นสรณะของชีวิต”

 

โครงการที่เกิดภายในประเทศ อาทิ

 1. โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย สำหรับประชาชนทั่วไป ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9
 2. โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสุภาพสตรี เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ
 3. โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว สำหรับประชาชนหญิงทั่วไป ครั้งแรกจัดขึ้นปี พ.ศ.2541 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 4. พิธีมอบทุนการศึกษาและมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ 26
 5. โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาทิ

 1. จัดสร้างพระและถวายพระประธานแก่วัดในประเทศบังกลาเทศ จำนวน 250 องค์ ถวายวัดในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์
 2. โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาทกว่าพันรูป ประเทศเนปาล เพื่อพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในแดนประสูติ
 3. โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน (World-PEC) จัดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 20 เชื้อชาติ
 4. โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษและภาษสิงหล ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย กับ สถาบันซีบ้า (SIBA) ประเทศศรีลังกา ในปี พ.ศ.2553
 5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 3 สถาบันการศึกษาประเทศอังกฤษ คือ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยลอนดอน คิงส์คอลเลจ และ มหาวิทยาลัยคอลเลจ คอร์ก ในปีพ.ศ.2554 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่องและความหลากหลาย”  

จากผลงานกว่า 100 โครงการ สู่รางวัลระดับนานาชาติ

 • ปี พ.ศ.2547 องค์การอนามัยโลก ได้ถวายรางวัลงดบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004 จากผลงานการรณรงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่
 • ปี พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลมหาตมคานธี สาขาเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award)
 • ปี พ.ศ.2548 ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณจากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 • ปี พ.ศ.2549 ได้รับรางวัล Universal Peace Award  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลก จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
 • ปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards  ครั้งที่ 28 จำนวน 12 รางวัล
 • ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 • ปี พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับวัชรเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • ปี พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล Noble Peace Award ผู้นำชาวพุทธที่อุทิศตนเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องระดับสูงสุด จากการประชุมขององค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2556  ยังได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน MES AYNAK จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน และล่าสุด ปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Outstanding Leader Award) จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WSBY) ด้วย

ข้อมูลน่ารู้

 1. สำนักเรียนวัดพระธรรมกายสอบบาลีได้มากที่สุดในประเทศถึง ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 65 รูป อุบาสิกา 5 ท่าน และมีพระภิกษุสามเณรได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงจำนวนกว่า 30 รูป
 2. โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เริ่มปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสอบปีละกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
 3. โครงการเด็กดี V-Star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 8 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละจำนวน 1,000,000 คน
 4. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจัดถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือนมาเป็นเวลา 10 ปี รวมจตุปัจจัยไทยธรรมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ ไปมอบช่วยเหลือแด่พระ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งปี พ.ศ.2551 – 2557 เป็นเวลากว่า 7 ปี รวมน้ำหนักกว่า 4,400 ตัน

บทความที่เกี่ยวข้อง: