Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 139

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดกิจกรรมถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 139 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 138

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 138 ปีที่ 14 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 136

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานช่วยคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 136 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ครูใต้ปลื้มใจ ขอบคุณที่เห็นคุณค่าและให้ความช่วยเหลือมาตลอดกว่าสิบปี
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 135

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 134 ปีที่ 14 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใน 8 อำเภอจังหวัดสกลนครแล้วกว่า 2,500 ชุด
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

คณะศิษย์หลวงพ่อธัมมชโยวัดพระธรรมกาย และอาสาสมัครจิตอาสา มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรสกลนคร ได้นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ไปช่วยมอบให้แก่ประชาชนใน 3 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เกาะติดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพอีก 300 ชุด ที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แม้น้ำลด แต่ประชาชนยังเดือดร้อน
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

พระภิกษุ, อาสาสมัคร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี