สอบนักธรรมชั้นโท – เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สอบนักธรรมชั้นโท – เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย

สอบนักธรรมชั้นโท – เอก  สนามสอบวัดพระธรรมกาย

คณะสงฆ์ อำเภอคลองหลวง สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท – เอก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระครูมงคลกิจจารักษ์ วัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานกรรมการ เปิดสอบนักธรรมชั้นโท – เอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เข้าสอบจำนวน 988 รูป

พระครูมงคลกิจจารักษ์ ได้อ่านโอวาทของสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง มีใจความว่า “...วันนี้เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่สอง ประจำปี 2557 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ชนชาติไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ เป็นสถาบันหลักของประเทศในการพัฒนา กาย, วาจา พัฒนาปัญญา ที่จะชี้นำอารยธรรมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ และเมื่อนักเรียนได้รับการศึกษา แล้วพร้อมเข้าสอบธรรมสนามหลวง การจัดสอบจึงต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างคนดีให้สืบทอดดำรงพระพุทธศาสนา การมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติคู่ควรนั้น เป็นเกียรติที่มีแก่ตน, วัด, สำนักเรียน...”

ในโอกาสนี้ คณะเจ้าภาพได้ถวายปากกาทำข้อสอบแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อใช้ในการสอบครั้งนี้ด้วย สำหรับการสอบนักธรรม จะมีไปถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน และในวันที่ 12 พฤศจิกายน จะเป็นการสอบธรรมศึกษาสำหรับฆราวาส ชั้นตรี – โท – เอก

บทความอื่นๆในหมวดนี้