ตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร 10,000 รูป จ.ราชบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร 10,000 รูป จ.ราชบุรี

ตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร 10,000 รูป จ.ราชบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ – สามเณร 10,000 รูป ต้อนรับวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ปี พ.ศ.2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานสงฆ์ และพระภิกษุสามเณรจาก 104 ตำบลในจังหวัดราชบุรี เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมด้วย กัลยาณมิตรวัลภา ถมยา เป็นประธานฆราวาส

การจัดพิธีตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตักบาตรเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ด้วยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง อีกทั้งยังได้หล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นคนดี, มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย ปรับพฤติกรรมของเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชน ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมชาวพุทธ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้อย่างถูกต้องดีงาม

สำหรับข้าวสาร – อาหารแห้ง ที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนจะนำไปมอบถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ต่อไป

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้