องค์กรต่างๆ จาก 41 ประเทศ ถวายรางวัลแด่พระเทพญาณมหามุนี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

องค์กรต่างๆ จาก 41 ประเทศ ถวายรางวัลแด่พระเทพญาณมหามุนี

องค์กรต่างๆ จาก 41 ประเทศ ถวายรางวัลแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 (วันคุ้มครองโลก) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระสังฆราช แห่งบังคลาเทศ, สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา, พระมหาเถระ, ผู้นำประเทศ, องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก, สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ถวายโล่, ประกาศเกียรติคุณ, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย จำนวน 97 รางวัล จาก 41 ประเทศ

รางวัลต่างๆ เหล่านี้ เป็นวัตถุพยานที่แสดงให้เห็นว่า บัดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกแล้วว่า พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มุ่งมั่นและทุ่มเททำทุกกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา, สร้างคนดีให้เกิดในสังคม และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  จาก International Buddha Education Institute / สถาบันพุทธศาสน์ระหว่างประเทศ  มอบโดย Reverend Loknayak Ashva Ghosh Mahanayaka / พระโลกะนายก อัสวา โกสฮ์ มหานายก – ผู้อำนวยการสถาบัน

 โล่, ประกาศเกียรติคุณ, จดหมายขอบคุณ จาก 41 ประเทศ

 1. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร สมเด็จพระสังฆนายกแห่งประเทศบังกลาเทศ / องค์กรบังกลาเทศพุทธะกริสติประชาสงฆ์
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระ ทิช เถี่ยม ตึม เจ้าอาวาสวัด โฝมินห์ / เวียดนามสังฆสภา
 3. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดอะตุละ มหา เมี๊ยะจ้าว เซดีดอร์ เขตมัณฑะเลย์
 4. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สยามโมบาลีมหานิกาย ฝ่ายอัสสิกิริยา
 5. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์
 6. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาเถรสมาคมประเทศเนปาล
 7. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี
 8. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆราช ธรรมเสน มหาเถโร
 9. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดต้าฉือซื่อ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน
 10. โล่ประกาศเกียรติคุณจากรองพระสังฆราชแห่งเวียดนาม (มหายาน)
 11. โล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์เกาะสอง เขตตะนาวศรี
 12. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสังฆนายก Sri Lanka Buddhist Temple, Kuala Lumpur, Malaysia
 13. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาสัทธาทีวีแห่งประเทศศรีลังกา
 14. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิ
 15. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์พระพุทธศาสน์แห่งอูกานดา
 16. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยริชโช
 17. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดกว่างจี๋ซื่อ เมืองจี๋หลินมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน
 18. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมแม่ชีเนปาล (International Nun Association)
 19. โล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐสภาแห่งประเทศเนปาล
 20. โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบิน
 21. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธินิพพานและสันติภาพ
 22. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธจูบาปาริสาแห่งบังกลาเทศ
 23. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก Buddhist Cultural Center of Cambodia
 24. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ณ กรุงเซี่ยงไฮ้
 25. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง
 26. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธศาสนิกชนเปอร์วากิลันแห่งประเทศอินโดนีเซีย
 27. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธมหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย
 28. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์กลางศึกษาและอบรม ชาวพุทธเมืองเตอบิงติงกี้ สุมาตรา
 29. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 30. โล่ประกาศเกียรติคุณจากแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
 31. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก F & G GROUP N'CARE INTERNATIONAL SDN BHD
 32. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก CHEUN SHING SDN BHD
 33. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัด ซีหลิง ประเทศเมียนมาร์
 34. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศเนปาล
 35. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศศรีลังกา
 36. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดพุทธซูริกช์
 37. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดฝอ กวง ซาน
 38. โล่ประกาศเกียรติคุณจากเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
 39. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรผู้นำพุทธโลก ประเทศไทย
 40. โล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลา
 41. โล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส
 42. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานี
 43. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธศาสตร์เว่ยจ้ง (Wei Zhong Buddhist Education Association of Taiwan)
 44. ประกาศเกียรติคุณจากพระภัททันตะ ติโลกะภิวังสะ
 45. ประกาศเกียรติคุณจากวัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต 3 เขมารัฐ นครเชียงตุง
 46. ประกาศเกียรติคุณจากวัดดาชิชอยลิง
 47. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง (อพส.แขวงหลวงพระบาง)
 48. ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งภูมิภาคโอเชียเนีย
 49. ประกาศเกียรติคุณจากวัดหลวงอาร์เจนติน่า
 50. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลกภาคพื้นทวีปยุโรป
 51. ประกาศเกียรติคุณจากShree Shakya Singha Vihar
 52. ประกาศเกียรติคุณจากวัดจารุมาติวิหาร (Charumati Buddha Vihar and resident of Charumati Buddhist mission Nepal)
 53. ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ตังโก
 54. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกจีน
 55. ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ เบนิกโน อากีโนที่ 3 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 56. ประกาศเกียรติคุณจากอาร์คบิชอป ลากดามีโอ้ อาร์คบิชอปแห่งจาโร่
 57. ประกาศเกียรติคุณจากสภาองค์กรพุทธศาสนิกชนแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย
 58. ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรศูนย์รวมสมาคมชาวต่างชาติแห่งประเทศบาห์เรน
 59. ประกาศเกียรติคุณจาก THE BUDDHIST ACADEMY OF CHINA
 60. ประกาศเกียรติคุณจากวัดหลิงก่วง
 61. ประกาศเกียรติคุณจากนักเขียนพู่กันจีนชื่อดังเขตฉางผิง
 62. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันวัฒนธรรมเครื่องประดับพระพุทธรูปจีนและวัดเมี่ยวเหยา
 63. ประกาศเกียรติคุณจากสถานบันเพื่อการพัฒนาปัญญาจิตใต้สำนึก
 64. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง
 65. ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิและสถาบันการศึกษาไมตรียะ
 66. ประกาศเกียรติคุณจากวัดภูฏานแห่งพุทธคยา
 67. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันจิตวิทยาเเละสมาธิ
 68. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธปัญญา
 69. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน
 70. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันยั่งยืน
 71. ประกาศเกียรติคุณจาก IRC GROUP OF COMPANIES
 72. ประกาศเกียรติคุณจากสถานีโทรทัศน์โพธิแห่งประเทศเนปาล
 73. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักข่าวแห่งเมืองลุมพินี
 74. ประกาศเกียรติคุณจากภาควิชาเทววิทยาเเละศาสนาทั่วไป แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก้
 75. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันอักขรวิทยาและประวัติภาษาศาสตร์แห่งนอร์เวย์
 76. ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธมะละกาและอุดุมบาระ
 77. ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนเทนาวาตู
 78. ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการพรรครีพลัปบลิกันแห่งชาติ
 79. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมเพื่อการพิทักษ์โบราณคดีอาฟกานิสถาน
 80. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันแนะนำสุขภาพระหว่างประเทศ
 81. ประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
 82. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธออสเตรีย (CYBA, Austria, Europe)
 83. ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าฟ้า ดร.โมลิงเกะ อิคอมเม่ เดวิด
 84. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธแห่งประเทศชิลี  (CYBA, Chile)
 85. ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิลามะกังเชนเพื่อสันติภาพโลก
 86. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แดนบริสุทธิ์
 87. ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยดงกุก
 88. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเถรวาท
 89. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การเยาวชนแอฟริกา
 90. ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา
 91. ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาพุทธศาสนิกแห่งนครนิวยอร์ก
 92. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ฝึกโยคะฟอร์กโลตัส
 93. จดหมายขอบคุณจากBuddhist Sangha of Republic Democratic of Congo
 94. จดหมายขอบคุณจากกลุ่มสาธยายมนต์ชินบัญชร
 95. จดหมายขอบคุณจาก คุณ ตัน เตียน เหลียน วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร
 96. จดหมายขอบคุณจากภาควิชาตะวันออกและแอฟริกาศึกษา สถาบันโซแอส มหาวิทยาลับลอนดอน

บทความอื่นๆในหมวดนี้