บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของขาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ กาดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้น การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน ถึงเวลาแล้วที่พุทธบริษัทจะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล

วัดพระธรรมกายจึงร่วมกับองค์การพุทธโลก อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่ายฯ จัด “โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓” ขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์

 • ๑. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 • ๒. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 • ๓. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
 • ๔.เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย ให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งบรรพกาล
 • ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

เป้าหมาย

ผู้อุปสมบทจากทั่วประเทศไทย จำนวน ๒,๕๐๐ รูป

โดยคุณสมบัติ ผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 • ๑. เป็นชายแท้อายุ ๒๐ ปี ขี้นไป
 • ๒. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
 • ๓. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 • ๔. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 • ๕. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 • ๖. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

กำหนดการ

 • อบรมระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน: รายงานตัวที่ศูนย์อบรม / ถือศีล ๘
 • วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม: พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย
 • วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์: ปิดการอบรม

สถานที่อบรม: มหารัตนวิหาคด รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

สมัครบวช: วัดพระธรรมกาย หรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • ๑. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 • ๒. องค์การพุทธโลก
 • ๓. ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
 • ๔. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
 • ๕. ชมรมพุทธศาสตร์ สากลฯ
 • ๖. ภาคีเครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ๑. เป็นมหากุศลให้กับตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา
 • ๒. สร้างผู้นำ ในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
 • ๓. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรม และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์ประสานงานโครงการ: วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔

บทความอื่นๆในหมวดนี้