คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

คณะพระวินยาธิการตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 2 จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกบาลี เปรียญธรรม 1 – 9 ประโยค แผนกธรรม ระดับชั้นตรี – เอก และอภิธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ให้กับพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนถึงสาธุชนผู้สนใจ มีการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานสำหรับสามเณร และแผนกภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับพระภิกษุ สามเณร อีกด้วย โดยได้จัดการเรียนการสอนมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแด่สำนักบาลีดีเด่น เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 30 แล้ว จากการตรวจเยี่ยม ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

อนึ่ง การตรวจเยี่ยมของพระวินยาธิการในครั้งนี้มี พระมหาสุธรรม สุรตโน ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระวิทยา ธมฺมทินโน ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักศรัทธาภิบาล และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักสื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความอื่นๆในหมวดนี้