มหาธรรมกายเจดีย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มหาธรรมกายเจดีย์

มหาธรรมกายเจดีย์ 

มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงครึ่งวงกลม ทรงเดียวกับสาญจิเจดีย์ที่ประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยได้รับการออกแบบให้คงอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปี บนเจดีย์ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัว ๓๐๐,๐๐๐ องค์ ภายในเจดีย์พระธรรมกายประจำตัวอีก ๗๐๐,๐๐๐ องค์ บริเวณรอบมหาธรรมกายเจดีย์มี“ลานธรรม”ใช้เป็นที่ประกอบศาสนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รองรับสาธุชนได้ ๔๐๐,๐๐๐ คน 

เรียนเชิญบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ในเวลา ๐๕.๕๐น. และ ๑๗.๕๐ น.ทุกวัน

Dhammakaya Cetiya

The dome-shaped reminisced of the same shape. Sanji Pagoda in India. The construction started in 2538 B.E. [1995] and was specially designed to be lasting more than 1,000 years. The outer shell of the Cetiya is locating 300,000 of Buddha statues and the interior hall contains 700,000 Buddha statues. The surrounding area called  “Larn-Dhamma” is where the Buddhist ceremonies are held and could support op to 400,000 people.

Please join our meditation sessions every Sundays during 09:30-11:00hrs and 13:00-15:30hrs [Bangkok time].

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้