พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 158 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 158

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 158

  • วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 158

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน วัดพระธรรมกาย โดย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 18 ครั้งที่ 158 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 123 จำนวน 80 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 123 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 158 โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, และนางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โอกาสนี้ พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง กล่าวว่า “ ฝากถึงเรื่องความสามัคคี ของคณะสงฆ์ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ภาคใต้ อยากให้เราสามัคคีเหมือนมด มีเป้าหมายที่สำคัญ คือพระพุทธศาสนา ดังหลักธรรมเพื่อการบริหาร พละ 4 ประการได้แก่ 1 ปัญญาพละ การเสพสื่อต่างๆ อยากให้พวกเราใช้ปัญญาในการพิจารณา การรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ แต่ไม่ทิ้งหลักธรรมเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวพุทธ 2.วิริยพละ คือ ความพากเพียร ในการศึกษาคำสอน มาประยุกต์ใช้ ในแต่ละสถานการณ์ 3.อนวัชชพละ ประกอบ บำเพ็ญ งานที่ไม่เป็นภัยต่อศาสนา 4. สังคหพละ คือสิ่งที่ญาติโยมทุกภาคส่วนได้ทำในวันนี้ ทั้งทาน ปิยวาจา (กำลังใจ) อัตถจริยา ( บำเพ็ญประโยชน์ให้คณะสงฆ์ 3 จังหวัด 4 อำเภอภาคใต้ สมานัตตตา (เสมอต้นเสมอปลาย) อย่างที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ”

โดยตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, ตราด, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สระบุรี, สุพรรณบุรี เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย, นอร์เวย์, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ , เยอรมนี, ออสเตรเลีย เป็นต้น

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ครั้งที่ 158 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 15 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้