มหารัตนวิหารคด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มหารัตนวิหารคด

มหารัตนวิหารคด  

มหารัตนวิหารคดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น สร้างขึ้นรอบลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นศูนย์รวมของพระภิกษุทั่วทั้งสังฆมณฑลและพุทธศาสนิกชนที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันในโอกาสสำคัญ และเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของพระศาสนาในอนาคต มหารัตนวิหารคดรองรับผู้มีบุญได้ ๖๐๐,๐๐๐ คน เมื่อรวมกับพื้นที่ในลานธรรม ก็จะสามารถรองรับสาธุชนผู้มีบุญได้ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

The Grand Meditation stadium

Started in 2547 B.E. [2004], the gigantic two-stories building was built surrounding Dhammakaya Cetiya as the center of Buddhist monks and Buddhists from all continents to gather during significant ceremonies and to support Buddhists activities in the upcoming future. The Grand Meditation Stadium could accommodate 600,000 people [up to 1,000,000 people when combined with Lam-Dhammma Areal.

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้