วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน

ในช่วงเช้าของวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และทำให้ท่านอัญญาโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน บังเกิดเป็นพระสาวกองค์แรก ซึ่งในภายหลังได้ทูลขออุปสมบท จนเกิดพระสงฆ์ขึ้นเป็นรูปแรก นับได้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบถ้วนเป็นครั้งแรก

เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งสมัยพุทธกาลนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับพิธีกรรมในวันนี้ เมื่อสาธุชนทุกท่านได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล 5 แล้ว ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายปัจจัย4 , กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน, กล่าวคำถวายกองทุนประทีปโคมไฟ และกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกัน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

โอกาสนี้ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้กล่าวให้โอวาทมีใจความว่า “...เมื่อวันอาสาฬหบูชามาถึง ชาวพุทธทุกท่านนิยมมาทำบุญและสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะบุญเป็นที่มาของความสุข ความสำเร็จของเรา ทุกท่านจึงมาร่วมบุญถวายปัจจัยสี่, ผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เพื่อให้พระได้ใช้ตลอดทั้งพรรษาในการศึกษาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ในฤดูเข้าพรรษานี้ เพื่อการฝึกฝนอบรมตน ทั้งนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถฝึกตน คือ สำรวจ ตรวจสอบ และแก้ไขตนในข้อบกพร่อง ให้เกิดเป็นสัจจะบารมี เพื่อการบรรลุธรรมสมกับที่เป็นชาวพุทธกันทุกคน...”

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้