งานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

งานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดแถลงข่าว วันรวมพลังเด็กดี ครั้งที่ 9

เปิดตัวนิทรรศการพระพุทธศาสนา 5 มิติ ครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ในงานแถลงข่าววันร่วมพลังเด็กดีวีสตาร์  (V-Star) ครั้งที่ 9 ณ โรงภาพยนตร์ 1 มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย และได้รับความเมตตาจาก พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายการต้อนรับและร่วมงานครั้งนี้ พร้อมด้วย นายวิญญา ปลัดขวา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นายมกร เชาวน์วาณิชย์ ที่ปรึกษานิทรรศการวีสตาร์ ครั้งที่ 9 และอดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายนิเทศ บุญถนอม โฆษกชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, นายยศพงศ์ สีมอุด ผู้แทนเด็กดีวีสตาร์ ร่วมด้วย นายทศพล แก่นทิพย์ และนายชนิภรณ์ บุญเกษม นักแสดงจากภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง “อัศจรรย์วันข้ามภพ” พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ, สื่อมวลชน และเด็กดีวีสตาร์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นานาทัศนะเกี่ยวกับ “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์”

สัมโมทนียกถา: พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม

“...สำหรับกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์นี้ ต้องกล่าวยกย่องชื่นชมในแนวคิดของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ดำริขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนของชาติทุกภาคส่วนของประเทศ ให้มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศพระพุทธศาสนา แต่เราลืมหลักคำสอนที่เป็นฐานเบื้องต้นของชีวิต คือ ศีล 5 ที่เป็นสมบัติเบื้องต้นของมนุษย์ อาตมาเคยปรารภไว้หลายแห่งว่า มนุษย์ต้องมีศีล

ศีละ แปลว่า ปกติ การทำอะไรที่เป็นปกติก็คือ การรักษาศีล แต่สังคมในปัจจุบันหวังอย่างเดียวที่จะให้มีคุณธรรม จริยธรรม หรือเรียกว่าคนเราต้องการมีคุณธรรม จริยธรรม แต่ไม่เอาศีลธรรม ถ้าเราไม่เอาศีลธรรม ในธรรมทั้ง 2 อย่างข้างต้นก็จะเดินไปไม่ได้ ที่เดินหน้าไปไม่ได้ก็เพราะคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องภายในที่เรามองไม่เห็น แต่ศีลธรรมนั้นอยู่ภายนอก ธรรมะเปรียบเสมือนน้ำและศีล คือ เขื่อน หมายถึงปัจจุบันนี้เราต้องการน้ำไม่เอาเขื่อน ถ้าฝนตกหนักขึ้นมาแล้วไม่มีเขื่อนกักเก็บ น้ำก็จะไหลลงทะเลหมด

ดังนั้น แนวคิดของท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เป็นแนวคิดที่สังคมทุกภาคส่วนต่างยอมรับว่าสามารถสร้างสังคมที่ดี ซึ่งสังคมที่มีพื้นฐานที่ดีก็ต้องเกิดจากเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ

ท่านทั้งหลาย การสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มที่ครอบครัว ครอบครัวที่ดีต้องมีศีลธรรม การสร้างสังคมครอบครัว การสร้างสังคมประเทศ สร้างสังคมโลก จำเป็นต้องเป็นสังคมที่มีศีลธรรม ศีลธรรมจะเริ่มต้นจากตัวของเราเอง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านปรารภอยู่เสมอว่า อย่างน้อยคนเราต้องมีศีลเป็นเบื้องต้น คือ ศีล 5 ดังนั้น การจัดงานเด็กดีวีสตาร์ จึงเป็นการสร้างสังคมไทยและสังคมโลกให้เป็นสังคมที่มีศีลธรรม อันจะทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข...”

นายวิญญา ปลัดขวา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

“...คำว่า เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมมีการเจริญวัยขึ้นตามลำดับ จากเด็กทารกเป็นเด็กเล็ก จากเด็กเล็กเป็นเยาวชน และในที่สุดก็จะเจริญวัยขึ้นจากเยาวชนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว และความรับผิดชอบในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป เมื่อถึงวันนั้น อนาคตของชาติบ้านเมือง คือ ประเทศไทยของเรา จะเป็นอย่างไรต่อไป เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น หรือว่าจะเสื่อมถอยลง ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของคุณธรรมความดี ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาว่า เขาอยู่มีมากน้อยเพียงใด ทั้งความสุจริตกาย, วาจา, ใจ ความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ คือ พวกเราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ในการสร้างเด็กและเยาวชนในวันนี้ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต ซึ่งโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดี ที่ชมรมพุทธศาสน์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการให้ความรู้ และการปลูกฝังสัมมาทิฐิแก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีศีลธรรมประจำตน รักบุญกลัวบาป และปรับแก้นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ในยุคที่เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดกว้างจนยากต่อการควบคุม ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมความดี มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อีกไม่กี่วัน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 9 ที่วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ จึงใคร่จะขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ได้ช่วยกันดูแล เอาใจใส่ อำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่เด็กและเยาวชนทั้งหลายเหล่านี้ จนเกิดจิตสำนึกว่า เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เขาก็จะต้องบำเพ็ญตนเป็นบุคคลต้นแบบแห่งความเมตตา เฉกเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ใจดีที่เขาได้พบได้เห็นในครั้งนี้ให้ได้...”

นายมกร เชาวน์วาณิชย์ ที่ปรึกษานิทรรศการ วีสตาร์ ครั้งที่ 9 และ อดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“...นิทรรศการวีสตาร์ครั้งนี้ ใช้ชื่อตอนว่า ความลับของชีวิต นำเสนอสิ่งที่เป็นความลับที่อยู่เบื้องหลังความสุขทุกข์ของชีวิตมนุษย์ คือ บุญและบาป โดยผู้ที่ไขความลับนี้ คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น นิทรรศการจึงแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนบุญ โซนบาป และโซนสมาธิ ทั้ง3 โซนล้วนน่าสนใจ เพราะมีเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัยจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะโซนสมาธิ ห้องตรัสรู้ธรรม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่นำเทคนิคการฉายภาพยนตร์ 5 มิติ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังได้จัดทำภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องอัศจรรย์วันข้ามภพ ซึ่งจัดฉายพร้อมกัน 10 โรงภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมนี้...”

นายนิเทศ บุญถนอม โฆษกชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

“...สำหรับวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ อาทิ ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, อินโดนีเซีย, เมียนมาร์ และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมคณะครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา ร่วมชมนิทรรศการ เพื่อการปลูกฝังศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2557

2. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงพลังศีลธรรมและความสร้างสรรค์ของตนเองพร้อมๆกันทั้งประเทศ อันเป็นผลจากการฝึกฝนการปฏิบัติความดีสากล 5 อย่างเคร่งครัด ทั้งที่บ้าน วัด โรงเรียน มาตลอดทั้งปี

3. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีบุญทางพระพุทธศาสนา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยพร้อมเพรียงกัน

4. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมีและฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น โดยปีนี้จัดมอบทุนจำนวนการศึกษา 100,000 ทุน เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท

5. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเถระ ไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดีมีศีลธรรมมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป...”

บทความที่เกี่ยวข้อง: วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

บทความอื่นๆในหมวดนี้