วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10

มหกรรมสร้างคนดี ฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และวัดพระธรรมกาย จัดมหกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือ “ดาวแห่งความดี เด็กดีวีสตาร์” จากโรงเรียนกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเยาวชนนานาชาติ จาก 6 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ, เนปาล, กัมพูชา, เมียนมา, เวียดนาม และคาซัคสถาน รวมทำกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการพระพุทธศาสนา 7 มิติ ครั้งแรกของโลก ตอน “ทางรอดวิกฤตมนุษย์” และภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง “รักแลกภพ” เป็นสื่อสร้างสรรค์สอนศีลธรรมให้แก่เยาวชน ป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาพร้อมปลูกฝังสัมมาทิฐิผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร”

นอกจากนี้ ยังมีฐานกิจกรรมความดีสากล 5 ประการ ได้แก่ ความสะอาด, ความเป็นระเบียบ,  ความสุภาพนุ่มนวล, การตรงต่อเวลา และการฝึกสมาธิ เพื่อเป็นการพัฒนานิสัยและศีลธรรม อีกทั้งมีการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 34, การสัมมนาเทิดพระคุณครู, การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก, การกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, สวดสรรเสริญพระคุณครู, สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น จำนวน 100,000 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีพระเอกสุดหล่อชื่อดังจากซีรีย์ “พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก” คุณฮีมานซู โซนี่ เดินทางมาร่วมสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วย

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือ“ดาวแห่งความดี  เด็กดีวีสตาร์” (The Virtuous Star หรือ V-Star) เริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2550 โดยดำริ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการประเมินวัดความรู้พื้นฐานด้านศีลธรรมของนักเรียน (Baseline) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พบว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในเชิงปริมาณที่มีสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น และเชิงคุณภาพ กล่าวคือ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมคณะครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา ร่วมชมนิทรรศการเพื่อการปลูกฝังศีลธรรม อันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2558
  2. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงพลังศีลธรรมและความสร้างสรรค์ของตนเองพร้อมๆกันทั้งประเทศ อันเป็นผลจากการฝึกฝนการปฏิบัติความดีสากล 5 ประการ อย่างเคร่งครัด ทั้งที่บ้าน วัด โรงเรียน มาตลอดทั้งปี
  3. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีบุญทางพระพุทธศาสนา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยพร้อมเพรียงกัน
  4. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมีและฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น
  5. ให้เยาวชนของชาติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดีมีศีลธรรมมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้